فایل های دسته بندی زمین شناسی - صفحه 1

پاورپوینت فصل (8) هشتم زمین شناسی سال سوم دبیرستان (58 اسلاید)

پاورپوینت فصل (8) هشتم زمین شناسی سال سوم دبیرستان - 58 اسلاید - پاورپوینت فصل (8) هشتم زمین شناسی سال سوم دبیرستان (58 اسلاید) اسلاید4 دگرگونى... عبارت است از مجموعه فرایندهاىى که تحت شرایط خاص باعث تغییر ساختمان و ترکیب کانى شناسى سنگ ها شده و یک سنگ را در حالت جامد به سنگ دیگر تبدیل.....

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل(7) هفتم زمین شناسی سال سوم دبیرستان (78 اسلاید)

پاورپوینت فصل(7) هفتم زمین شناسی سال سوم دبیرستان- 78 اسلاید - بیشتر ما در محل هایى زندگى مى کنیم که به آسانى نمى توانیم فعالیت یک آتشفشان یا طرز انجماد ماده مذاب را ببینیم. اما مشاهده ساحل ماسه اى، یا رودى که مقدارى گل به همراه مى برد، آسان است. مى دانید که مواد همراه اغلب رودها، سرانجام به دریا ..

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل (6) ششم زمین شناسی سال سوم دبیرستان -(53 اسلاید)

پاورپوینت فصل (6) ششم زمین شناسی سال سوم دبیرستان -(53 اسلاید) - در گذشته اى نه چندان دور، زمین شناسان بر این باور بودند که آنچه در زیر پوسته زمین پنهان است حالتى مذاب دارد. بعدها شواهد به دست آمده نشان داد که مواد مذاب فقط در بخش هایى از داخل زمین دیده مى شود که گرماى موجود، براى ذوب سنگ ها......

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل (5) پنجم زمین شناسی سال سوم دبیرستان (92 اسلاید)

پاورپوینت فصل (5) پنجم زمین شناسی سال سوم دبیرستان (92 اسلاید)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل (4) چهارم کتاب زمین شناسی سال سوم دبیرستان (59 اسلاید)

پاورپوینت درس زمین شناسی سال سوم دبیرستان ( دوره ی دوم متوسطه) تجربیاسلاید3آب هاى جارىگرچه مقدار آبى که هر لحظه در روى زمین جریان دارد در مقایسه با حجم آب کره بسیار ناچیز است، ولى بسیارى از تغییرات سطح زمین توسط همین آب ها انجام میگیرد. آب هاى ...

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سنگهای رسوبی (33 اسلاید)

پاورپوینت سنگهای رسوبی (33 اسلاید) - تاریخچه و سیر تحولی مطالعه سنگهای رسوبی از نظر مشخصات ساختی ، بافتی و ترکیب شیمیایی آنها ، اولین بار در سال 1879 توسط سوربی انگلیسی انجام گرفت. وی مطالعه سنگهای رسوبی در مقاطع نازک را برای اولین بار ابداع نمود. بعدها در 1899 ، کایوی فرانسوی پاره‌ای از مشخصات ...

قیمت : 6,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل